Cernera går stärkta ur ett omskakande år

2020 började med stora förhoppningar. Den låga räntan gav en stark fastighetsmarknad och tillsammans med det gynnsamma läget på bostadsmarknaden var framtiden ljus. Ett antal fokusområden för året hade identifierats, framförallt skulle vi flytta fram vår position på projektsidan, fortsätta värdeutvecklingen av förvaltningsbeståndet och intensifiera vårt hållbarhetsarbete. Alla vet vad som hände sedan.

 

Covid-19 spred sig över världen tillsammans med varierande prognoser om hur det skulle drabba vårt samhälle. Själva var vi beredda på en stor påverkan genom en möjlig lågkonjunktur. När vi nu summerar 2020 kan vi konstatera att pandemin har slagit väldigt olika beroende på verksamhet. Våra kunder inom branscherna detaljhandel, hotell och restaurang har drabbats hårt. På kontorssidan är konsekvenserna lindrigare. Det är tydligt att företagen inte ändrar sin organisationsstruktur för en påverkan som är övergående. Det är mindre folk på kontoren, men verksamheterna kan fortsätta. 

Själva har vi klarat oss bra igenom ett år som prövat oss på många sätt. Bostadsmarknaden har varit stark, dels till följd av en stor underliggande efterfrågan på bostäder. Dels på grund av att restriktionerna gjort oss allt mer bundna till hemmet, både på arbetstid och fritid. Investeringsviljan i den egna bostaden har därmed stärkts, och allt fler ser behovet av större ytor för möjlighet till både rekreation och arbete i hemmet. 

Trots Covid-19 har vi kunnat leverera mot de målsättningar vi satte upp inför året. Flera nya medarbetare har anslutit till organisationen och tillför viktig kompetens. Ägarkoncernen Uddetorp har renodlats för att skapa förutsättningar till mer självständiga innehav och i samband med det har personal som tidigare arbetat med servicefunktioner, exempelvis redovisning, i Uddetorp övergått till Cernera. 

Organisationen har också stärkts på projektsidan – något som inte minst visat sig värdefullt under ett turbulent år med stor osäkerhet när det gäller bland annat materialleveranser. Genom starka insatser från vår projektledning och ett gott samarbete med våra leverantörer har vi lyckats färdigställa samtliga projekt under året utan förseningar. 

 

Dessutom har vi tagit stora steg i vårt hållbarhetsarbete. Ann-Helen Segota axlar nu ansvaret för både HR och hållbarhet och under hennes ledning har vi etablerat en tydlig struktur för hur vi arbetar – något som inte bara stärker oss i vår strävan att minimera vårt klimatavtryck, utan också innebär att vi blir en bättre arbetsgivare och samhällsbyggare. Samtidigt har vi växlat upp vårt arbete på marknadssidan, där Emelie Lindell är ny marknadschef och har lett ett strategiskt arbete inför en kommande varumärkesförflyttning som ska hjälpa oss att positionera Cernera som en nationell aktör.

Det arbete vi drivit under 2020 har också satt oss i en mycket god sits inför 2021. På projektsidan innebär det att vi kommer att färdigställa 170 lägenheter under det kommande året. Vi kommer också att ha 143 i produktion och 96 som går till säljstart. 

Den relativt starka byggkonjunkturen betyder att vi får jobba hårdare för att hålla nere produktionskostnaderna. Till viss del kan det kompenseras genom försäljningspriset, men framförallt kan vi producera prisvärt genom en kompetent organisation som vet hur vi kan hålla nere kostnaden utan att kompromissa med kvalitet.

På förvaltningssidan tecknade vi avtal på stora lokaler. Det handlar sammanlagt om över 7 000 kvadratmeter med hyresvärden på närmare 100 miljoner kronor. Överhuvudtaget har vår verksamhet inom förvaltning präglats av stor aktivitet under året, med 10 000 kvadratmeter under ombyggnation för inflyttning 2020 eller 2021. En av de största fastigheterna är Uranus 2, där Borås Stad har flyttat in med sin vuxenutbildning. Vi har också anpassat lokaler till gymkedjan STC på 4 700 kvadratmeter fördelat på fyra enheter. 

Grafik över hur Cerneras personalstyrka växt från 13st 2017 till att vara 25st 2021. I bakgrunden syns en del av personalen samlade runt ett bord på kontoret.

 

När det gäller förvärv finns två särskilt intressanta objekt att lyfta. Den gamla industrifastigheten Gaffelkremlan i det attraktiva området Munkegärde i Kungälv kommer att förädlas och ska ge plats för totalt cirka 60 lägenheter. Ytterligare ett förvärv blev klart vid årsskiftet, Baffeln i Nykvarn. Här äger Cernera 50 procent i projektet som planeras rymma ett 40-tal bostäder. 

En stor förändring vi drivit igenom under 2020 är att vi bytt redovisningsprincip till IFRS. Det innebär en stor påverkan på flera av våra nyckel­tal på kort sikt, då successiv vinstavräkning inte tillämpas vid BRF-utveckling. Anledningen till skiftet är att IFRS är standarden för större företag. 

Förutom att vår redovisning nu blir tydligare för alla, inklusive banker och andra kapitalleverantörer, är det också ett led i vårt hållbarhetsarbete att ge en så transparent bild av vår ekonomi som möjligt. 

Till följd av bytet till IFRS faller vår redovisade omsättning för 2020. Rörelseresultatet påverkas också av att vi under 2019 avyttrade två större fastigheter, med konsekvensen att hyresintäkterna för 2020 faller.

Driftsnettot för förvaltningsverksamheten har ökat, till hög grad på grund av höjda hyresnivåer och löpande reducering av driftskostnader som båda är en effekt av att vi jobbat aktivt med lokalförädling. 

Tillväxten ser fortsatt mycket god ut och övergången till IFRS kommer att innebära en betydande förskjutning av både omsättning och resultat till 2021. 

 

 

I slutändan är affärsaktiviteten betydligt mer intressant än redovisningsstandarden. Under 2020 har vi haft en rekordstor volym i produktion, vi har ökat vår projektportfölj och vi har haft en uthyrning med drygt 7 300 kvadratmeter till ett kontraktsvärde av närmare 100 miljoner kronor. Det här stärker oss inför 2021 då vi ser fram emot att flera av våra bostadsprojekt blir klara för inflyttning. 

Vi ser även en fortsatt gynnsam fastighetsmarknad där vår förvaltningsportfölj med starka kassaflöden attraherar ett flertal intressenter till attraktiva värderingar. 

Under 2021 kommer vi ta nästa steg i vår tillväxtstrategi och gå från lokal fastighetsförvaltare till nationell fastighetsutvecklare. Genom nya projekt kommer vi att ha en närvaro i Uppsala, Göteborg, Östersund, Kungälv, Jönköping, Linköping, Vadstena och Nykvarn. I tillägg kommer vi att fortsätta att utöka vår projektportfölj om 1 700 byggrätter genom förvärv, markanvisningar och detaljplanearbete. 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma hur stolt jag är över vår organisation och det arbete som alla bidrar med för att hela tiden utveckla sig själva och Cernera. Samtidigt hade inget av det vi gör varit möjligt utan kompetenta samarbetspartners och kunder. Det är vi tillsammans som är förutsättningen för den framgång vi nu ser. Stort tack för förtroendet.